S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI BEST M s.r.o. PRI PREDAJI SPISOVÝCH ZLOŽIEK SPIS ADVOKÁTA
(ĎALEJ LEN AKO OBCHODNÉ PODMIENKY)

 

ČL. I Zmluvné strany

 1. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť BEST M s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, IČO: 50 500 678, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114331/B (ďalej len ako „Predávajúci“).
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, podnikajúca v oblasti advokácie, t.j. advokát, združenie advokátov alebo obchodná spoločnosť poskytujúca právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že spĺňa definíciu kupujúceho podľa čl. I ods. 2 týchto obchodných podmienok.
 3. Kupujúcim nie je fyzická osoba- nepodnikateľ (spotrebiteľ).

 

ČL. II Predmet zmluvy

 1. Tovarom sa rozumejú spisové obaly pre advokátske kancelárie, ktorých presná špecifikácia sa nachádza na stránke www.spisadvokata.sk
 2. Predávajúci sa na základe elektronickej objednávky kupujúceho odoslanej prostredníctvom e- shopu www.spisadvokata.sk zaväzuje kupujúcemu dodať ním objednaný tovar v počte a cene podľa objednávky kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v zmysle objednávky vrátane poštovného a balného.
 3. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená až potvrdením objednávky.

 

ČL. III Dodanie tovaru

 1. Tovar dodáva predávajúci kupujúcemu na dobierku prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty, a.s. ako balík doručovaný na adresu. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia zásielky na dobierku, sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu sumu 10,- EUR ako náhradu nákladov poštovného, balného a vrátenia zásielky a to do 5 dní od odmietnutia prevzatia zásielky na účet predávajúceho v banke: SK 50 0900 0000 0051 1956 3946.
 2. Predávajúci tovar zabalí spôsobom vhodným na prepravu spisových obalov.
 3. Predávajúci doručí tovar kupujúcemu spravidla do 7 pracovných dní, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, ak nie je dodanie tovaru možné v lehote 7 pracovných dní, predávajúci kupujúceho bezodkladne upozorní e-mailom na predpokladanú dobu dodania, kupujúci má v takom prípade právo zrušiť objednávku.
 4. V prípade, ak sú predmetom dodania spisové obaly s logom kupujúceho, je doba dodania určená dohodou zmluvných strán.

ČL. IV Cena tovaru zľavy a akcie

 1. Cena tovaru sa nachádza na stránke www.spisadvokata.sk a je pre zmluvné strany záväzná, okrem prípadov zrejmých chýb a nesprávností v písaní a počítaní. Predávajúci si vyhradzuje právo pred odoslaním tovaru skontrolovať správnosť objednávky. V prípade zistenia zrejmej chyby predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho za účelom spresnenia objednávky.
 2. Predávajúci môže podľa svojho uváženia uskutočniť predajnú akciu na tovar za znížené ceny.
 3. Predávajúci môže poskytnúť vernostné a individuálne zľavy kupujúcim.
 4. Predávajúci vystaví ku každej objednávke kupujúcemu daňový doklad faktúru v zmysle platných právnych predpisov.

 

ČL. V Záverečné ustanovenia

 1. Práve vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Obchodné podmienky a ich aktualizácie sú účinné dňom ich zverejnenia na stránke www.spisadvokata.sk

 

Obchodné podmienky, deň vydania 03.10.2016

 

ZmQxZ